Саналаа бичнэ үү

Татвар төлөх хугацаа

Үйл ажиллагааны орлого олж буй иргэн урьдчилгаа татварыг 10 хувиар тооцон тухай бүр албан татвар ногдуулан, дараа сарын 15-ны өдрийн дотор урьдчилгаа төлбөрийн нэхэмжлэхээр төсөвт төлнө.


ЦАЛИНГИЙН ТООЦООЛУУР

ХУВЬ ХҮНИЙ ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАР ХЯЛБАРШУУЛСАН ГОРИМ

САНАМЖ

Тайлангаар баталгаажсан өмнөх жилийн албан татвар ногдох орлогын хэмжээ 50.0 сая төгрөгөөс хэтрээгүй нөхцөлд тухайн хувь хүн өөрөө хүсэлт гаргаж, уг хүсэлтийг харьяа татварын алба бүртгэж авсан бол түүний үйл ажиллагааны орлогын нийт дүнгээр албан татвар ногдуулах орлогыг тодорхойлно.Тухайн шаардлагыг хангасан хувь хүн хялбаршуулсан тайлагналын горим ашиглан 1 хувийн татвар төлөх боломжтой.