Саналаа бичнэ үү

СанамжДуудлага худалдааны анхны үнийг egazar.gov.mn хаягаар орж нэгж талбарын дугаарыг оруулан хайж гарч ирсэн "Дэлгэрэнгүй мэдээлэл" цонхыг доош гүйлгэхэд "Үнэлгээний мэдээлэл"-ийн хүснэгтэд Дуудлага худалдааны анхны үнэ байх болно.

Татвар төлөх хугацаа

Сангийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн 303 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт


Газар эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ тооцох, татварын ногдлыг тодорхойлох аргачлалаас.

Хоёр. Газар эзэмших, ашиглах эрхийн үнэлгээ тооцох

2.1.Газар эзэмших, ашиглах эрх борлуулсан, шилжүүлсний орлогод албан татвар ногдуулах орлогын дүн Газрын тухай хуулийн 19.1.5-д заасны дагуу эрх бүхий байгууллагаас баталсан “Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох аргачлал”-ын дагуу тооцсон дуудлага худалдааны анхны үнээс багагүй байна.


2.2.Газрын эрхийг өөр төрлийн хөрөнгө, үйл ажиллагаагаар харилцан солилцсон, эсхүл дуудлага худалдаагаар олгогдоогүй газрын эрх борлуулж, шилжүүлж байгаа тохиолдолд газрын эрхийн үнэлгээг энэ аргачлалын 2.1-д заасан үнэ болон татвар төлөгчөөс ирүүлсэн газрын эрх борлуулах, шилжүүлэх гэрээний үнийн дүнгийн аль өндөр дүнгээр газрын эрхийн үнэлгээг тодорхойлно

Тооцоолуур