Татварын Ерөнхий Газар

Бичил худалдаа, ажил үйлчилгээ эрхлэгч хувь хүний албан татварын тухай. Хичээл-8.


:)