Татварын Ерөнхий Газар

Хууль тогтоомж

Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар ногдуулалт, төлөлтийг баталгаажуулсан акт /төсөл/.

Саналаа оруулах.


Хэлэлцүүлэг.

:)