Татварын Ерөнхий Газар

Ном, товхимол .

Ном, товхимол

Орлогын албан татварын үндсэн хоёр төрөл нь Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар, Хувь хүний орлогын албан татвар юм. Монгол Улсад мөрдөж буй ААНОАТ-ын болон ХХОАТ-ын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараахь товхимлоос авна уу.


Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хууль

Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хууль

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын цахим тайлан нөхөх заавар

Нэмэгдсэн өртгийн Албан татварын цахим хуудсанд нэвтрэх

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын цахим хуудсанд нэвтрэх дараалал
:)